a szerződéskötést megelőző egyeztetés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

1. Kezelt adatok köre: nem természetes személy ajánlatkérő esetén az ajánlatkérő kapcsolattartójának teljes neve, beosztása, telefonszáma, emailcíme. Természetes személy ajánlatkérő esetén teljes név, beosztás, telefonszám, e-mailcím.

2. Az adatkezelés jogalapja: amennyiben Ön természetes személy, az Ön igényére az Ön és az Adatkezelő között létrehozni kívánt szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés. (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben Ön egy nem természetes személy nevében kívánja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel ajánlatkérés, illetve szerződéskötés céljából, az adatkezelés az Adatkezelő és a szerződő nem természetes személy arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy közöttük szerződés megkötésére sor kerüljön, annak tartalmáról a szerződő felek egyeztessenek, ezen folyamat során egymással kapcsolatot tartsanak. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Az Adatkezelő a szerződéskötést megelőző egyeztetéshez, ajánlatadáshoz feltétlenül szükséges személyes adatokat kezel kizárólag, így az Ön jogai az adatkezeléssel nem sérülnek.

3. Az adatkezelés célja: A fenti személyes adatok kezelésének célja, hogy Önt mint érdeklődőt, kifejezett engedélye alapján, az Adatkezelő értékesítő munkatársa e-mailen vagy telefonon be tudja azonosítani ahhoz, hogy üzletszerzési céllal megkeresse és kapcsolatot tartson Önnel, az Adatkezelő weboldalain ellenérték fejében kínált szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatokat adjon, szerződéskötést kezdeményezzen, szerződés megkötésével kapcsolatosan egyeztessen.

4. Az adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatai rögzítésének időpontjától a szerződés megkötése érdekében, annak létrejötte időpontjáig kezeli. Amennyiben az Adatkezelő és Ön között a szerződés nem jön létre, az Adatkezelő az Ön személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, illetve az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően az Ön további, 2 évre szóló adatkezeléshez való hozzájárulása hiányában törli; azonban ha Ön nem természetes személy kapcsolattartójaként járt el, úgy kifejezett tiltakozása hiányában további üzletszerzési céllal az adatfelvételtől  számított 2 évig megőrzi, az Ön és az Adatkezelő arra vonatkozó jogos érdeke alapján, hogy az adatkezelés ideje alatt üzleti érdekei körébe eső ajánlatokkal kapcsolatban kereshető legyen.

Amennyiben Ön elfogadja az Adatkezelőnek valamely szolgáltatására vonatkozó ajánlatát és az Adatkezelő megkezdi a szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítését, személyes adatai kezelésének jogalapja az Önnel történő szerződés előkészítése és létrehozása, vagy az Ön által képviselt nem természetes személlyel történő szerződés előkészítéséhez és létrehozásához fűződő jogos érdek; a szerződés megkötését követően pedig a szerződés teljesítése, így különösen a szolgáltatás nyújtása, a  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése. Az Adatkezelő az Önnel vagy Ön által képviselt nem természetes személlyel létrejövő szerződéses kapcsolat során történő adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót a jelen Tájékoztatótól elkülönült, szerződésben vagy ajánlatban közölt dokumentumként megküldi az Ön részére.

5. Személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő és annak adatkezelésre feljogosított munkavállalói, valamint az adatfeldolgozók (l. 6. pont).

6. Adatfeldolgozók, személyes adatai továbbítása harmadik országba: személyes adatainak a kapcsolatfelvétel, ajánlatadás és a szerződés előkészítése céljából történő kezelése során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

a) Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA), amely adatfeldolgozó GSuit szolgáltatását a kapcsolattartás során használja fel az Adatkezelő.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatai a fent meghatározott adatfeldolgozó működési körülményei okán EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba továbbítja. 

Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az alábbi rendelkezések biztosítják:

A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Google LLC között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual  Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Amennyiben Ön nem természetes személy képviseletében jár el és annak másik megbízottja, alkalmazottja személyes adatait is átadja az Adatkezelővel létrejövő jogviszony során az Adatkezelő részére, Önnek szerződéses kötelezettsége, hogy a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésére vonatkozó jelen Adatkezelési Tájékoztatást átadja azon érintett részéére és megfelelő tájékoztatást adjon ily módon személyes adatai Adatkezelő által történő kezelésére vonatkozóan.

A jelen Tájékoztató megküldésével célunk, hogy a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok kezelésének érintettjei az adatkezelésekre vonatkozóan megkapják az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat.

Ön, mint érintett a következő jogokkal rendelkezik az adatkezelésekkel kapcsolatban:

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül történő törlésére, amennyiben

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

  • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az  adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önre vonatkozóan, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, azokban az esetekben, amikor az adatkezelés  jogalapja az Ön által adott hozzájárulás vagy az Önnel létrejövő szerződés megkötése, teljesítése, és az adatkezelés automatizáltan történik.

Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kérelmek benyújtására az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, az Adatkezelő szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy az Adatkezelő székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az érintett bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az Adatkezelő által folytatott személyes adatkezelésről további információkat az Adatkezelő által a Jófogás weboldalon, a https://apro.charolais.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatóban találhat.